Ταινίες Βέλκρο (Hook & Loop)

   Hook  Loop

                               *25 μέτρα το κάθε ρολό.